BlueBoard

HOME

 

През март 2012 г. бе обнародван сборникът "Евразийски хоризонти: минало и настояще", дело на секция "Помощни исторически науки и информатика" към Института за исторически изследвания при БАН. Една изключително съдържателна книга с богати и разностранни приноси на учени от различни страни. Трогнат съм и задължен на всички колеги и приятели за поднесения ценен дар. Особено съм благодарен на Манчо Веков, Николай Поппетров, Антоанета Запрянова, Пенка Пейковска и Мариана Малинова за усилията по подготовката на тома.  

СЪДЪРЖАНИЕ

In March 2012 was published the Festschrift "Eurasian Horizons: Past and Present", edited by the "Auxiliary Sciences of History and Informatics" Department of the Institute for Historical Studies at the BAS. One extremely meaningful book with rich and various contributions of scholars from different countries. I'm deeply moved and obliged to all colleagues and friends for the submitted valuable gift. I am particularly grateful to M. Vekov, N. Poppetrov, A. Zapryanova, P. Peykovska and M. Malinova for their efforts in the preparation of the volume.

CONTENTS