Valeristica

© 2018

Blue Board Home button

Това място е предназначено за обяви, съобщения и други волеизявления

This place is intended as bulletin board for messages and other announcements
Diese Stelle wird als ein Schwarzes Brett für Nachrichten und andere Ankündigungen bestimmt

decoration


Сайтът бе създаден преди години с помощта на Microsoft® FrontPage, когато тази програма отдавна вече беше заменена от Microsoft® Expression Web. С времето възникнаха проблеми при представяне на текстовия и визуален материал, което наложи и цялостното реконструиране на сайта. За целта той бе сътворен наново с използване на някои досегашни елементи в структурата и дизайна, за да напомня малко на своя предшественик.
3 август 2018

The site was created years ago with the help of Microsoft® FrontPage when this program has long been replaced by Microsoft® Expression Web. Over time, problems have arisen in the presentation of textual and visual material, which has necessitated the overall reconstruction of the site. For this purpose, it was re-created using some previous elements in the structure and design to resemble a bit of its predecessor.
August 3th, 2018


Eurasian Horizons

ISSN 0205-2504

През март 2012 г. бе обнародван сборникът "Евразийски хоризонти: минало и настояще", дело на секция "Помощни исторически науки и информатика" към Института за исторически изследвания при БАН. Една изключително съдържателна книга с богати и разностранни приноси на учени от различни страни. Трогнат съм и задължен на всички колеги и приятели за поднесения ценен дар. Особено съм благодарен на Манчо Веков, Николай Поппетров, Антоанета Запрянова, Пенка Пейковска и Мариана Малинова за усилията по подготовката на тома.

In March 2012 was published the Festschrift "Eurasian Horizons: Past and Present", edited by the "Auxiliary Sciences of History and Informatics" Department of the Institute for Historical Studies at the BAS. One extremely meaningful book with rich and various contributions of scholars from different countries. I'm deeply moved and obliged to all colleagues and friends for the submitted valuable gift. I am particularly grateful to M. Vekov, N. Poppetrov, A. Zapryanova, P. Peykovska and M. Malinova for their efforts in the preparation of the volume.

×
ЕВРАЗИЙСКИ ХОРИЗОНТИ: МИНАЛО И НАСТОЯЩЕ. Сборник в чест на проф. д.и.н. Валери Стоянов
EURASIAN HORIZONS: PAST AND PRESENT. Collection of Papers in Honor of Prof. Valery Stoyanow

Съст. М. Веков, Н. Поппетров, А. Запрянова, П. Пейковска, М. Малинова. Институт за исторически изследвания - БАН. София, 2011, 452 с.

 • Предговор 7
 • Антоанета Запрянова, Манчо Веков. Творческият път на проф. Валери Стоянов - единство на многообразието 9
 • Валери Стоянов: Библиография 17
 • Александър Тошков (Ню Йорк/Торонто). Проблемът за корупцията в светлината на "Делото Стамболийски" 30
 • Ваня Стоянова. Църква и национална идентичност: БПЦ и българите в Турция между двете световни войни 51
 • Владимир Ангелов. Сведения за западните народи в съчинението на Лаоник Халкокондил (из Laonici Chalcocondiliae Historiarum Demonstrationes, I, IV, V) 62
 • Георги Марков. Сбогом на "Балканизацията" 74
 • Gábor Demeter (Budapest). Tribute to auxiliary disciplines. Cliometry as an instrument for historians - methodological problems at different scales 83
 • Géza Dávid (Budapest). Ein ungewöhnlich selbstsicherer osmanischer Prominenter: Osman Schah 111
 • Zvi Keren (Kfar-Menachem). Decline and Growth - the Disparate Fortunes of three Communities on the Periphery of the Ottoman Europe: Nikopol, Vidin and Ruscuk 117
 • И. Л. Дышлюк (Харьков). Изучение особенностей менталитета славянских наций посредством лингвистического анализа (на примере концепта „род”) 133
 • Илияна Марчева. Жените и преходът в България в края на XX век и началото на XXI век 142
 • Искра Баева. Социалноикономически предпоставки за и последици от „възродителния процес” 154
 • Йорданка Гешева. За някои известни и малко известни факти около живота и дейността на Георги Пеячевич 171
 • Манчо Веков, Развитие на метрологията като помощна историческа наука - евразийски влияния 190
 • Мариана Малинова, Евразийски хоризонти пред българо-китайските финансово-икономически отношения 213
 • Maria Todorova (Urbana/Champaign). „From Utopia to Propaganda and Back” 232
 • Markus Wien (Blagoevgrad/Muenchen), Das Bild „vom Juden” in den Debatten zum ZZN - 1940 243
 • Надежда Соболева (Москва). Российская государственная символика в контексте проблем реконструкции национальной идентичности 265
 • Николай Поппетров, Българското общество и евреите (1879 - 1944 г.): обща постановка 280
 • Пенка Пейковска, Българските общности в Унгария, 1880-1910 г. - численост и миграции 302
 • Румяна Чукова. Индоктринацията на култа към Тимур в съвременната узбекска идеология 328
 • Сергей И. Муртузалиев (Махачкала). Коренные малочисленные народы Дагестана в правовом поле современной России 339
 • Stefan Troebst (Leipzig/Berlin), Bulgarien 1989: Gewaltarmer Regimewandel in Gewaltträchtigem Umfeld 350
 • Таня-Йоана Минкова, Германското влияние у нас при обучението на възпитаниците от авиационното училище за нуждите на Първата световна война 384
 • Тиен Дзиедзюн (София/Пекин). Евристични функции на род и роден край (българо-китайски паралели) 393
 • Тиен Дзиедзюн (Пекин/София), Погребални обичаи и ритуали в традиционния родов календар на българи и китайци 416
 • Цветелин Степанов. Хазария и еврейската есхатология през 10 век 431

decoration